У складу са чланом 84. Закона о основама система васпитања и образовања ("Службени Гласник РС", бр. 88/2017) родитељ, односно други законски заступник детета, одговоран је да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави о томе обавести школу. 

Родитељ је у обавези да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом.

Родитељ изостанке детета може правдати на три начина:   

* лекарским оправдањем - потврда лекара

Уколико дете изостанке из школе због болести или неких других разлога, РОДИТЕЉ ПОТПИСУЈЕ ИЗЈАВУ коју шаље одељењском старешини. Постоје две врсте изјава:

* Изјава на основу које се правда цео дан

* Изјава на основу које се правда изостанак са часа.

Изјаве за родитеље/законске заступнике можете добити код одељењског старешине или штампати са сајта школе.   

Изјава за правдање изостанака

Иди на врх